اصول ساپورت گذاری

به قصد اطمينان داشتن از يك سيستم لوله كشی ايمنی و كنترل نيروهای داخلی و خارجی بايد سيستم لوله كـشی بـه شـكل مناسب ساپورت گذاری شود. گاهی اوقات اسـتفاده از سـاپورت نامناسـب به ناخواست باعث ايجـاد ايمنـی و باعـث افـزايش نيروهـا روی دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده خواهد شد. بنابراین استفاده از مهار كننده بايد به سمت هدف هایی همانند افـزايش ايمنـی سيستم، كاهش نيرو و ممان روی تجهيزات متصل به لوله كشی، كاهش تنش در لوله و انتقال نيروهـای خـارجی مثـل بـاد و زلزله به مهار كننده ها و غيره سوق داده شود.
در هنگام طراحی همواره نحوه ی سـاپورت گـذاری سيـستم بايـد مـد نظـر باشـد و ساپورت های اوليه به شكل مناسبی طرح شوند. به این نکته باید توجه زیادی داشت، زیرا در صورت فراموش كردن اين مطلب اكثر موقـع مجبـور بـه تغييـر در طراحی خواهید شد و در نتيجه وقت زیادی از شما تلف خواهد شد. شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت انواع ساپورت تاسیساتی از جمله قیمت ساپورت لوله از فروشگاه اینترنتی فایف دیدن فرمایید.

نکات قبل از طراحی ساپورت

در هر پروژه باید قبل از هر چیز به مطالعه support Specification بپردازید. سپس به Line List برای تعیین دما و فشار خطوط چون میزان Expansion خطوط كاملا وابسسته به دما توجه کنید. در هر پروژه باید به Piping Class برای تعیین خصوصیات Fitting ها توجه نمایید. علاوه این باید به عایق خط نیز توجه کرد؛ زیرا وجود يا عدم وجود آن باعث استفاده و يا عدم استفاده از اتـصالات واسـطه مثـل Shoe مـی گردد. همچنين ارتفاع اتصالات واسطه نيز به ضخامت عايق وابسته است.
از دیگر مواردی که قبل از طراحی ساپورت باید به آن توجه کرد، توجه به استرسی يا غير استرسی بودن خط است؛ زيرا در صورت استرسی بودن نياز به تعیین نوع و موقعیت ساپورت نيـست ولی در صورت غير استرسی بودن بايد نوع و محل آن توسط گروه ساپورت تعيين شود.
در پروژه هایی كه خطوط شامل H2S و SO2 است، معمـولا Deflection مجـاز خيلـی كمتـر از ( در حـد صفر ) خطوط ديگر در نظر گرفته می شود، زيرا امكان رسوب و در نتیجه خوردگی بيش از حد خطوط است. خطوطی كه حالت اسيدی دارد و به عبارت ديگر خورندگی در آنها زيـاد اسـت ، به طور معمول از جـنس Steel Stainless استفاده می شود، بنابراين جهت جلوگیری از واكنش های گالوانيكی جنس سـاپورت تاسیساتی نيـز بايـد از Stainless Steel باشد.

 طبقه بندی تنش ها در سيستم لوله کشی

طبقه بندی تنش ها در سيستم لوله کشی

يك سيستم لوله كشی می تواند تحت تاثير انواع تنش قرار گرفته و دچار شكست شود، مانند تـنش حاصـل از كمـانش ، تـنش حاصل از خوردگی، شكست ترد و امثال آن. اين موارد به صراحت در استانداردهای لوله كـشی بـه آن پرداختـه نـشده اسـت، به همین علت مهندس طراح بايد اثرات آنها را در زمان انتخاب جنس، طراحی سيستم و انتخاب نوع تكيه گاه ها در نظر بگيرد. برای مثال اگر لوله ای در سطح افق به صورت مستقيم و با طول تقریبا بلند حركت كند و در ابتدا و انتها بطور نامناسب ساپورت شود، اين لوله دچار كمانش خواهد شد؛ يا انتخاب ناصحيح متريال در يك سيستم ترش و با درجه حرارت بالا تنش های ناشی از خوردگی را به وجود خواهد آورد. آنچه كه در ارتباط با شكست متريال، استانداردها و قوانين لوله كشی صنعتی بايد به آنها توجه كرد؛ عبارتند از: تغيير شكل هـای بيش از حد معمول پلاستيكی، تركيدگی و بی ثباتی ناشی از تغيير شكل پلاستيكی كه منجر به شكست تدريجی جسم خواهـد شد.

نوشتن دیدگاه
  • کارشناس فروش

    دفترتهران: بلوار میرداماد | میدان مادر | خیابان شه نظری | کوچه ابن سینا | پلاک 1 | واحد 14

    عطا سلسبیلی

    کارخانه: جاده ذوب آهن | منطقه صنعتی اشترجان | خیابان سیزدهم | پلاک 171

  • 1